Si të riemroni një kolonë pa e dëmtuar SQL Databazën tuaj

Riemrimi i një kolone të një tabele ose një view-je nuk është dicka që një SQL Server zhvillues ka nevojë ta bëjë cdo ditë. Megjithatë, kur t’i vie koha, si mund të bëhet një gjë e tillë në mënyrë të lehtë dhe pa mundim?

Riemrimi i një kolone të vetme nuk është i vështirë. Për të riemruar kolonën TerritoryID në TerrID në tabelën Sales.SalesTerritory, ekzekutoni shprehjën si në vijim:

October 20, 2015

Si të kërkoni shpejtazi për të dhënat dhe objektet në SQL Server databaza

Shpesh, zhvilluesit dhe Administratorët e Databazave (DBA) kanë nevojë për të kërkuar të dhëna apo objekte në databazë. Nëse ju do të kërkonit ndonjëherë për një funksion në një databazë që përmbanë një kolonë të caktuar të një tabele ose një emër të një variable, ose për një tabelë që përmbanë të dhëna të caktuara, ju do të shihni se nuk ka zgjidhje me një klik sikurse Ctrl+F.

Sikurse nuk ka ndonjë zgjidhje në SSMS (SQL Server Management Studio), as në Visual Studio, ja ku po i japim disa nga opcionet të cilat mund t’i përdorni:

October 20, 2015